Partnerzy projektu Together for a better VET!

Każdy partner został wybrany ze względu na jego unikalne doświadczenie w sektorze VET. Poniżej znajdziesz więcej informacji o każdej z organizacji.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

Lider projektu – Polska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (ZSP) jest jedyną placówką w rejonie gmin Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój umożliwiającą uczniom zdobycie przyszłościowego zawodu. Szkoła szczyci się ponad 50-letnią tradycją kształcenia zawodowego, w szczególności ekonomiczno-informatycznego. W skład zespołu wchodzi Technikum, Branżowa Szkoła I-go stopnia oraz Szkoła Policealna. Technikum prowadzi kształcenie w cyklu 4-letnim dla absolwentów gimnazjum oraz 5-letnim dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach: technik informatyk, handlowiec i leśnik. W Branżowej Szkole dominują zawody: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, piekarz, ślusarz, elektryk.

Kadra nauczycielska

Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, są doświadczonymi i zaangażowanymi pedagogami. Dysponujemy dobrze przygotowaną merytorycznie kadrą pedagogiczną, która umożliwia zdobycie różnych specjalizacji z zakresu przedmiotów zawodowych – szczególnie ekonomiczno-handlowych oraz informatycznych. Obecnie jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów: technik informatyk, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik ekonomista. Wielu nauczycieli posiada status egzaminatora nadany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną we Wrocławiu. Kadra Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej jest dobrze przygotowana do pracy, a jej wykształcenie i

doświadczenie owocuje sukcesami pedagogicznymi. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń rozwojowych i chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania umożliwiających uczniom samodzielne poruszanie się na rynku pracy i umiejętność rozwiązywania problemów to najważniejsze cele w dążeniu do podnoszenia jakości pracy szkoły.


Elektroniczne Zakłady Naukowe

Polski partner

Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu (EZN) to szkoła ponadpodstawowa, której główny trzon stanowi Technikum nr 10. Jesteśmy najstarszą szkołą we Wrocławiu kształcącą elektroników i informatyków. Ponadto kształcimy także techników elektroników i automatyków, mechatroników. Liczy ponad 800 uczniów w wieku 14-19 lat. W szkole zatrudnionych jest 105 pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, z czego w pełnym wymiarze 74 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracji i obsługi. Kadrę EZN tworzy zespół pedagogów o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. Większość to nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatorów w swoich dziedzinach. Aby zapewnić właściwą jakość edukacji, analizujemy i dostosowujemy treści nauczania, modyfikujemy programy, we współpracy z wrocławskimi firmami prowadzimy praktyki zawodowe. Kształcenie zawodowe realizujemy w oparciu o bazę dydaktyczną własną i Centrum Kształcenia Zawodowego. Posiadamy siedem pracowni komputerowych i dwie elektroniczne. W ramach Lokalnej Akademii Sieci CISCO, która funkcjonuje w szkole, realizujemy kursy przygotowujące do egzaminów na certyfikat CCNA.

Cieszymy się popularnością również ze względu na przyjazną atmosferę, atrakcyjność życia szkolnego, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i bezpieczeństwo uczniów.

Mocną stroną szkoły jest wysoki wskaźnik EWD w zakresie zdawalności egzaminów maturalnych, szkoła posiada status „Złotej Szkoły” w rankingu tygodnika PERSPEKTYWY.

Uczniowie uzyskują znaczące sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne uwzględniają indywidualizację pracy z uczniem, rozwój pasji i zainteresowań w wielu dziedzinach. Szkoła współpracuje z uczelniami, instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno-wychowawczą placówki i pracodawcami. Nauczyciele posiadają doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, również współfinasowanych ze środków UE. Nauczyciele współpracują z Okręgową

Komisją Egzaminacyjną, zarówno w zakresie egzaminów maturalnych, jak i zawodowych.

Motto szkoły brzmi: „Potrafimy łączyć tradycję z nowoczesnością”.


IFOM

Partner z Włoch

IFOM (Institute for Training, Employment and Learning Mobility) jest ośrodkiem kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), który mocno wierzy i wspiera naukę w miejscu pracy, uczenie się mobilne, praktyki zawodowe i szkolenia zawodowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Naszym celem jest wspieranie poprawy jakości i doskonałości w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie wzmacniając szanse na zatrudnienie, koncentrując się zwłaszcza na tych, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Wykorzystujemy szkolenia i mobilność jako narzędzia do zwiększania szans na zatrudnienie i zmniejszania luki w umiejętnościach między edukacją a rynkiem pracy.

IFOM jest aktywny zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, gdzie współpracuje z organizacjami o podobnych poglądach w celu wspierania zatrudnialności młodzieży oraz poprawy jakości kształcenia i szkolenia poprzez opracowywanie innowacyjnych ścieżek i metod uczenia się oraz wdrażanie programów mobilności edukacyjnej. IFOM w szczególności współpracuje z organizacją non-profit YouNet, z którą rozwija projekty mobilności edukacyjnej w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.

​IFOM tworzy programy praktyk i staży, koncentrując się w szczególności na młodych ludziach, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie doszkalają się (NEET) oraz na studentach zawodowych. Organizujemy wysokiej jakości i dostosowane ​doświadczenia zawodowe dla studentów, studentów z innych instytucji włoskich i europejskich oraz dla młodzieży NEET. IFOM wspiera Europejski sojusz na rzecz praktyk zawodowych w jego misji promowania programów i inicjatyw praktyk zawodowych w całej Europie.

SUN DREAMS GLOBAL S.L.

Partner z Wysp Kanaryjskich

Sun Dreams Global SL to organizacja zrodzona dzięki sumie umiejętności i doświadczeń zdobytych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie aplikacji, zarządzania i realizacji europejskich projektów w dziedzinie edukacji. Siedziba organizacji znajduje się Wyspach Kanaryjskich, z siedzibą na Fuerteventurze, Hiszpania.

Podstawową działalnością organizacji jest zarządzanie i koordynacja mobilności w Europie; organizowanie praktyk zawodowych zgodnie z oczekiwaniami szkół i uczniów; zapewnienie wysokiej jakości firm, które mogą zaoferować doświadczenie na poziomie odpowiednim do wymagań programów nauczania, oferując usługi niezbędne do organizacji i rozwoju mobilności zawodowych z doskonałym skutkiem;

Misją w SUN DREAMS GLOBAL jest pomoc młodym ludziom w trakcie mobilności zawodowej w przeżyciu osobistego i zawodowego doświadczenia, aby sprostać prawdziwym wyzwaniom życia zawodowego, gdzie wartość rekrutacji szybko zmienia się z treści na umiejętności takie jak dostosowanie do zmian, umiejętność pracy w zespole, samozarządzanie i przywództwo, samokontrola finansowa i osobista czy też możliwość samorozwoju.

SUN DREAMS GLOBAL oferuje profesjonalne praktyki zawodowe w wielu branżach, w tym: turystyce, hotelarstwie i gastronomii; mechanice, elektryce, logistyce, rolnictwie i przemyśle rolnym, budownictwie, informatyce, finansach i księgowości, projektowaniu graficznym, marketingu i komunikacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.


ASOCIACION MUNDUS – UN MUNDO A TUS PIES

Partner z Hiszpanii

Asociación Mundus to organizacja non-profit założona w 2013 roku z siedzibą w Saragossie i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Jej misją jest promowanie edukacji, wolontariatu, uczenia się międzykulturowego i uczenia się przez całe życie w ramach edukacji poza formalnej, aby wspierać bardziej integracyjne, zróżnicowane i świadome społeczeństwo.

Jej głównym zadaniem jest zarządzanie międzynarodowymi projektami mobilności w celach edukacyjnych – stażami zawodowymi, wolontariatem, wymianami młodzieży, szkoleniami oraz projektami strategicznymi – dla młodzieży i profesjonalistów.

Asociación Mundus zrealizowała kilka projektów m.in. w ramach programu Erasmus+, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europy dla Obywateli i PON. W związku z tym stowarzyszenie ma szerokie doświadczenie w koordynowaniu i wdrażaniu projektów aktywnego obywatelstwa i upodmiotowienia młodzieży, projektów mobilności (EVS/CES, wymiany młodzieży, mobilności pracowników młodzieżowych, KA2…), a także projektów Erasmus+ VET (zarówno jako goszczenie, jak i wysyłanie). organizacja).

pl_PLPolski