Partnerzy

logos

Together for a better VET! to projekt, który zakłada partnerstwo pięciu instytucji:

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Bystrzycy Kłodzkiej z Polski,
Elektronicznych Zakładów Naukowych im. im. Fryderyka Joliot-Curie z Polski,
Asociacion Mundus – Un Munds a Tus Pies z Hiszpanii,
Sun Dreams Global z Hiszpanii,
Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità z Włoch.

Dwie pierwsze są szkołami technicznymi a trzy pozostałe to organizacje pośredniczące i goszczące praktykantów w ramach sektora VET.

Każdy partner został wybrany ze względu na jego unikalne doświadczenie
w sektorze VET. Poniżej znajdziesz więcej informacji o każdej z organizacji.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Bystrzycy Kłodzkiej

Lider projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (ZSP) jest jedyną placówką w rejonie gmin Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój umożliwiającą uczniom zdobycie przyszłościowego zawodu. Szkoła szczyci się ponad 50-letnią tradycją kształcenia zawodowego, w szczególności ekonomiczno-informatycznego. W skład zespołu wchodzi Technikum, Branżowa Szkoła I-go stopnia oraz Szkoła Policealna. Technikum prowadzi kształcenie w cyklu 4-letnim dla absolwentów gimnazjum oraz 5-letnim dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach: technik informatyk, handlowiec i leśnik. W Branżowej Szkole dominują zawody: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, piekarz, ślusarz, elektryk.

Kadra nauczycielska
Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, są doświadczonymi i zaangażowanymi pedagogami. Dysponujemy dobrze przygotowaną merytorycznie kadrą pedagogiczną, która umożliwia zdobycie różnych specjalizacji z zakresu przedmiotów zawodowych – szczególnie ekonomiczno-handlowych oraz informatycznych. Obecnie jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów: technik informatyk, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik ekonomista. Wielu nauczycieli posiada status egzaminatora nadany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną we Wrocławiu. Kadra Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej jest dobrze przygotowana do pracy, a jej wykształcenie i doświadczenie owocuje sukcesami pedagogicznymi. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń rozwojowych i chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania umożliwiających uczniom samodzielne poruszanie się na rynku pracy i umiejętność rozwiązywania problemów to najważniejsze cele w dążeniu do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Elektroniczne Zakłady Naukowe
we Wrocławiu

Partner z Polski

Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu (EZN) to szkoła ponadpodstawowa, której główny trzon stanowi Technikum nr 10. Jesteśmy najstarszą szkołą we Wrocławiu kształcącą elektroników i informatyków. Ponadto kształcimy także techników elektroników i automatyków, mechatroników. Liczy ponad 800 uczniów w wieku 14-19 lat. W szkole zatrudnionych jest 105 pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, z czego w pełnym wymiarze 74 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracji i obsługi. Kadrę EZN tworzy zespół pedagogów o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. Większość to nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatorów w swoich dziedzinach. Aby zapewnić właściwą jakość edukacji, analizujemy i dostosowujemy treści nauczania, modyfikujemy programy, we współpracy z wrocławskimi firmami prowadzimy praktyki zawodowe. Kształcenie zawodowe realizujemy w oparciu o bazę dydaktyczną własną i Centrum Kształcenia Zawodowego. Posiadamy siedem pracowni komputerowych i dwie elektroniczne. W ramach Lokalnej Akademii Sieci CISCO, która funkcjonuje w szkole, realizujemy kursy przygotowujące do egzaminów na certyfikat CCNA. Cieszymy się popularnością również ze względu na przyjazną atmosferę, atrakcyjność życia szkolnego, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i bezpieczeństwo uczniów. 

Mocną stroną szkoły jest wysoki wskaźnik EWD w zakresie zdawalności egzaminów maturalnych, szkoła posiada status „Złotej Szkoły” w rankingu tygodnika PERSPEKTYWY. Uczniowie uzyskują znaczące sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne uwzględniają indywidualizację pracy z uczniem, rozwój pasji i zainteresowań w wielu dziedzinach. Szkoła współpracuje z uczelniami, instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno-wychowawczą placówki i pracodawcami. Nauczyciele posiadają doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, również współfinasowanych ze środków UE. Nauczyciele współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zarówno w zakresie egzaminów maturalnych, jak i zawodowych. 

Motto szkoły brzmi: „Potrafimy łączyć tradycję z nowoczesnością”.

IFOM (Institute for Training, Employment and Learning Mobility)

Partner z Włoch

IFOM (Institute for Training, Employment and Learning Mobility) jest ośrodkiem kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), który mocno wierzy i wspiera naukę w miejscu pracy, uczenie się mobilne, praktyki zawodowe i szkolenia zawodowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Naszym celem jest wspieranie poprawy jakości i doskonałości w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie wzmacniając szanse na zatrudnienie, koncentrując się zwłaszcza na tych, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Wykorzystujemy szkolenia i mobilność jako narzędzia do zwiększania szans na zatrudnienie i zmniejszania luki w umiejętnościach między edukacją a rynkiem pracy.

IFOM jest aktywny zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, gdzie współpracuje z organizacjami o podobnych poglądach w celu wspierania zatrudnialności młodzieży oraz poprawy jakości kształcenia i szkolenia poprzez opracowywanie innowacyjnych ścieżek i metod uczenia się oraz wdrażanie programów mobilności edukacyjnej. IFOM w szczególności współpracuje z organizacją non-profit YouNet, z którą rozwija projekty mobilności edukacyjnej w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.

IFOM tworzy programy praktyk i staży, koncentrując się w szczególności na młodych ludziach, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie doszkalają się (NEET) oraz na studentach zawodowych. Organizujemy wysokiej jakości i dostosowane doświadczenia zawodowe dla studentów, studentów z innych instytucji włoskich i europejskich oraz dla młodzieży NEET. IFOM wspiera Europejski sojusz na rzecz praktyk zawodowych w jego misji promowania programów i inicjatyw praktyk zawodowych w całej Europie.

SUN DREAMS GLOBAL S.L.

Partner z Hiszpanii

Sun Dreams Global SL to organizacja zrodzona dzięki sumie umiejętności i doświadczeń zdobytych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie aplikacji, zarządzania i realizacji europejskich projektów w dziedzinie edukacji. Siedziba organizacji znajduje się Wyspach Kanaryjskich, z siedzibą na Fuerteventurze, Hiszpania. Podstawową działalnością organizacji jest zarządzanie i koordynacja mobilności w Europie; organizowanie praktyk zawodowych zgodnie z oczekiwaniami szkół i uczniów; zapewnienie wysokiej jakości firm, które mogą zaoferować doświadczenie na poziomie odpowiednim do wymagań programów nauczania, oferując usługi niezbędne do organizacji i rozwoju mobilności zawodowych z doskonałym skutkiem;

Misją w SUN DREAMS GLOBAL jest pomoc młodym ludziom w trakcie mobilności zawodowej w przeżyciu osobistego i zawodowego doświadczenia, aby sprostać prawdziwym wyzwaniom życia zawodowego, gdzie wartość rekrutacji szybko zmienia się z treści na umiejętności takie jak dostosowanie do zmian, umiejętność pracy w zespole, samozarządzanie i przywództwo, samokontrola finansowa i osobista czy też możliwość samorozwoju.

SUN DREAMS GLOBAL oferuje profesjonalne praktyki zawodowe w wielu branżach, w tym: turystyce, hotelarstwie i gastronomii; mechanice, elektryce, logistyce, rolnictwie i przemyśle rolnym, budownictwie, informatyce, finansach i księgowości, projektowaniu graficznym, marketingu i komunikacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Asociación Mundus - Un mundo a tus pies

Partner z Hiszpanii

Asociación Mundus to organizacja non-profit założona w 2013 roku z siedzibą w Saragossie i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Jej misją jest promowanie edukacji, wolontariatu, uczenia się międzykulturowego i uczenia się przez całe życie w ramach edukacji poza formalnej, aby wspierać bardziej integracyjne, zróżnicowane i świadome społeczeństwo. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie międzynarodowymi projektami mobilności w celach edukacyjnych – stażami zawodowymi, wolontariatem, wymianami młodzieży, szkoleniami oraz projektami strategicznymi – dla młodzieży i profesjonalistów.

Asociación Mundus zrealizowała kilka projektów m.in. w ramach programu Erasmus+, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europy dla Obywateli i PON. W związku z tym stowarzyszenie ma szerokie doświadczenie w koordynowaniu i wdrażaniu projektów aktywnego obywatelstwa i upodmiotowienia młodzieży, projektów mobilności (EVS/CES, wymiany młodzieży, mobilności pracowników młodzieżowych, KA2…), a także projektów Erasmus+ VET (zarówno jako goszczenie, jak i wysyłanie). organizacja).

Projekt Together for a better VET! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

© Copyright 2020-2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej